Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

Slovník pojmů

Cenzura resp. dezinformace

Cenzura je zákaz šíření informací, které se nehodí lidem, jež chtějí mít moc, neoprávněně vydělávat na jiných, manipulovat s lidmi či je zotročovat, zneužívat... Dnes se pro cenzurované informace používá termín „dezinformace“. Termín dezinformace popírá sám sebe. Informace samozřejmě může být pravdivá, zavádějící, nepravdivá, úmyslně lživá apod, ale nikdy samozřejmě nemůže být odstraňující informaci, tedy dezinformační.

Číst dál...

Genderová diskriminace

Definice genderové diskriminace, její projevy v konkrétních oblastech (peníze, společnost, úřady a jiné instituce) a popis, jak se taková diskriminace projevuje v praxi.

Číst dál...

Istanbulská úmluva

Istanbulbulská úmluva je mezinárodní právní dokument, který upřednostňuje ženy na úkor mužů. Oficiálně slouží k boji proti násilí na ženách a jejich zotročování. Boj proti násilí je ve své podstatě správný. Násilí se děje na ženách, mužích, dětech… Problémem Istanbulbulské úmluvy je fakt, že proti násilí chrání pouze a jen ženy bez rozdílu věku. To že z ní „vypadlo“ odsouzení násilí i na mužích, se může zdát neškodné, až do okamžiku, kdy si připomeneme tzv. Norimberské zákony platné v nacistickém Německu. Oficiálně byly totiž Norimberské zákony přijaty jako „ochrana“ árijské rasy před útlakem jiných ras. Tedy v principu totéž, co Istanbulbulská úmluva. Avšak rozsah obou právních dokumentů již nelze srovnávat. Zatím. Norimberské zákony vedli k vyvražďování, což se od Istanbulbulské úmluvy zatím očekávat nedá.

Číst dál...

Legální – legitimní

Tyto dva pojmy vypadají podobně, někdy vyjadřují stejnou věc, jindy však zcela opačnou. Teoreticky by v právním státě vše, co je legitimní mělo být i legální a vše, co není legální by nemělo být ani legitimní. V praxi to tak ale často není, což si vysvětlíme později v tomto článku.

Číst dál...

Linka bezpečí

Linka bezpečí je zájmové sdružení, které provozuje telefonní linku 116 111, určenou pro děti i rodiče. Webové stránky naleznete zde: www.linkabezpeci.cz

Nejlepší zájem dítěte – práva dětí

Jedná se o velice často používaný termín jak z „úst“ soudců, tak advokátů, soudních znalců, sociálních pracovnic OSPODů, rodičů atd. Nikde v zákoně ale není žádným způsobem konkretizován. Pojďme si definovat alespoň mi občané, co je nejlepším zájmem dítěte, když námi placení „odborníci“ takové definice nejsou schopni.

Číst dál...

OSPOD

Zkratka OSPOD znamená odbor sociálně-právní ochrany dětí. Naleznete ho v organizační struktuře městských úřadů (magistrátů v případě větších měst). Není v každé obci, ale někdy bývá ve větších městech a spadají pod něj i menší spádové vesnice.

Číst dál...

Právní stát

Termín právní stát je často používaný termín, u kterého nenaleznete téměř nikdy pravdivý a srozumitelný výklad, což je na pováženou uvědomímeli si, že se jedná o jeden z nejzákladnějších kamenů naší společnosti. Důvodem je to, že Česká republika se sice vydává za právní stát, ale už jen jeho pravdivou definicí vzniknou vážné pochyby, zda tomu tak opravdu je. Z toho důvodu se právní stát používá jen jako termínus technicus u kterého není žádoucí ptát se po jeho přesném a pravdivém výkladu. Obecně se termín právní stát zahaluje jen do dalších prázdných frází, jako je např. „právní jistota“. Termínem právní jistota se myslí nastavení systému, kdy právním normám nerozumí ani jejich tvůrci natož ti, kdo by se jimi měli řídit a „jistota“ spočívá ve zcela subjektivním posuzováním práva kdy, co soudce či úřad, to jiný názor. Tzv. „právní jistota“ tedy zní spíše jako sarkazmus.

Číst dál...

Presumpce neviny (viny)

Právnický termín presumpce neviny znamená, že dokud někdo není pravomocně odsouzen za porušování zákona, tak se na něj musí pohlížet jako na nevinného. Vychází z logiky našeho práva, že vinu je nejprve třeba dokázat a nestačí jen nepodložené podezření. Obviněný člověk není povinen dokazovat, že se nedopustil toho, z čeho je podezříván. Ono totiž dokazovat něco, co jste neudělali je nesmírně obtížné, ne-li nemožné. Teoreticky jednoznačný a teoreticky nezpochybnitelný právní princip, který je v praxi běžně porušovaný a fakticky často neuznávaný. Více se dočtete v celém článku.

Číst dál...

Úřední povinnost

Úřední povinnost jako právnický termín znamená, že úředník (např. soudce, sociální pracovnice OSPOD, státní zástupce, policista či jiný úředník placený za ochranu práv) má za povinnost aktivně jednat sám, tj. i bez návrhu kohokoli jiného, a to v případě, že je ohrožen zájem chráněný zákonem. Zájmy chráněné zákonem definují právní normy (např. zákony).

Číst dál...

Veřejný ochránce práv, ombudsman, ombudsmanka

Veřejný ochránce práv je úřad placený ze státního rozpočtu, tedy z peněz vybraných od daňových poplatníků. Povíme si zde pravdu, a to zcela bez obalu tak, jak je zvykem na tomto webu.

Číst dál...

Vláda

Vláda ve skutečnosti vládne společnosti, ve které omezuje lidská páva. Jelikož princip lidské společnosti je soustavné lhaní, tak vlády všech zemí vytvářejí soustavné lži, že vlády nevládnou, ale údajně pomáhají. Pokud má ovšem něco fungovat, tak je potřeba to co nejvíce oddělit od jakékoli vlády. Kdykoli vlády začnou něco řídit, vždy je to pohroma pro danou oblast. Jakákoli státní firma funguje o několik řádů hůře, pokud ji porovnáme se srovnatelnou firmou ovládanou jiným způsobem.

Číst dál...

Další články...

  1. Výživné

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.